Badacze

Dr Aleksandra Wagner

Dr Aleksandra Wagner

socjolożka, pomysłodawczyni i założycielka zespołu Dialogue for Policy.

specjalizuje się w dyskursywnych analizach polityk publicznych, projektowaniu procesów partycypacyjnych i efektywnej moderacji dyskusji grupowych, także w sytuacjach konfliktowych. Adiunktka w Instytucie Socjologii UJ, stypendystka uniwersytetów w Rzymie i w Jenie, fundacji Marie Curie oraz DAAD.

W latach 2012-2016 kierowała realizacją projektu badawczego pt. Media jako płaszczyzna deliberacji wokół kluczowych tematów energetyki..” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka i redaktorka kilkudziesięciu  publikacji naukowych i raportów dla organizacji publicznych i biznesowych. Czynna moderatorka i trenerka komunikacji. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń z zakresu projektowania strategii komunikacyjnych i procesów dialogu, komunikacji grupowej, tworzenia partnerstw i aktywizacji społecznej.

Członkini Zarządu Research Network „Environment and Society” w ramach European Sociological Association.

Pracowała m.in. dla Codework, PGE, JCI, Wawel SA, Tomatoe PR, Polmos-Żyrardów, Wessling Polska, Grupy Żywiec, Wine Concept, a także Urzędu Miasta Krakowa, Centrum Doradztwa Rolniczego, Straży Miejskiej w Krakowie, Współpracowała z PISM, GAP, WSZiB, Kancelarią Prezydenta RP.

Dr hab. Maria Świątkiewicz Mośny

Dr hab. Maria Świątkiewicz Mośny

socjolożka i psycholożka. Pracuje w Uniwersytecie Jagiellońskim, jest adiunktką w Instytucie Socjologii , kierowniczką Zakładu Socjologii Komunikowania Społecznego. W pracy naukowej interesuje się zagadnieniami związanymi z komunikowaniem i tożsamością, czyli m. in komunikowanie międzykulturowym i w społeczności lokalnej, komunikowaniem w obszarze zdrowia i choroby a także energetyki. Autorka wielu publikacji w czasopismach naukowych, 2 książek: Tożsamość napiętnowana. Mechanizmy stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera (NOMOS 2010) oraz Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji (WUJ 2015) oraz redaktorka kilku książek.

Prowadzi zajęcia dla studentów socjologii studiów I i II stopnia, a także warsztaty, treningi i wykłady dla firm i organizacji. Współpracowała między innymi z Polmos Żyrardów, Nutricia Polska, Kancelarią Prezydenta RP, samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i na uniwersytecie dzieci, przygotowuje ekspertyzy, opiniuje dokumenty i robi wiele innych ciekawych rzeczy.

Dr hab. Marian Niezgoda

Dr hab. Marian Niezgoda

Prof. UJ- socjolog, językoznawca. Wieloletni kierownik Zakładu Socjologii Komunikacji oraz były dyrektor Instytutu Socjologii UJ. Autor i współautor 6 książek oraz ponda 100 innych publikacji, redaktor i współredaktor 14 książek.

Specjalizuje się w metodologii badań społecznych oraz socjologii edukacji. Autor i współautor, oraz generalny wykonawca:

-badań w nad studentami UJ i nad zmianami stylu życia (2004) oraz badań  środowiska krakowskiego (Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

-ogólnopolskich badań „Nauczyciele 2004” realizowanych na zlecenie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego i ZNB Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (2004-2005).

-badań 1 H02E 039 30 finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  „Analiza społecznych konsekwencji przemian edukacyjnych w Polsce” 2006-2009

raportów:

-Samorząd lokalny w opiniach mieszkańców Wschodniej Małopolski. Wyniki wstępne. WSS-G w Tyczynie. Tyczyn 1998 (wraz z A. Marcinkowskim)

-Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Raport wstępny. (wraz z A. Marcinkowskim). Kwiecień 2003

Członek zespołu przygotowującego ekspertyzy dla Zarządu Huty Katowice odnoszące się do społecznego odbioru procesu prywatyzacji (1999-2000) (trzy raporty badawcze i rekomendacje) (Obrazy prywatyzacji. Wstępny raport z badań socjologicznych. Kraków, grudzień 1999 Raport z badań dla Zarządu Huty Katowice S.A. (wraz z K. Frysztackim, J. Górniakiem, A. Marcinkowskim, P. Napieraczem, J. Sobczakiem; Społeczna technologia zmiany. Proces prywatyzacji – próba diagnozy strategii. Kraków, luty 2000. Raport dla Zarządu Kuty Katowice S.A. (wraz z K. Frysztackim, A. Marcinkowskim, P. Napieraczem, J. Sobczakiem); Społeczna technologia zmiany. Kierunki i sposoby działania. Raport końcowy z badań dla Zarządu Huty Katowice S.A. (wraz z K. Frysztackim, J. Górniakiem, A. Marcinkowskim, P. Napieraczem, J. Sobczakiem)

Ekspert firmy Halcrow przygotowującej program operacyjny województwa Podkarpackiego (kapitał ludzki):

2000  -przygotowanie raportu i rekomendacji, (Priorytet rozwoju: Zbudowanie systemu gwarantującego wzrost kapitału ludzkiego województwa, zgodnie ze współczesnymi trendami rozwoju cywilizacji. Pole strategiczne: kapitał ludzki. Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego województwa Podkarpackiego. Kraków październik 2000)

Ekspert w „Programie rozwoju instytucjonalnego” dla MSWiA i Banku Światowego (usługi publiczne), 2001 – 2004, przygotowanie trzech raportów i rekomendacji (Synteza analizy instytucjonalnej urzędu marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.  Usługi publiczne. Kraków, marzec 2002;Synteza analizy instytucjonalnej urzędu marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. Usługi publiczne. Kraków, marzec 2002; Synteza analizy instytucjonalnej urzędu marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Usługi publiczne. Kraków maj 2003; Procedura analizy kosztów jednostkowych i kosztów ogólnych usług w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Białystok styczeń 2004)

dr Grzegorz Bryda

dr Grzegorz Bryda

Adiunkt w Instytucie Socjologii UJ, Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia, Pełnomocnik Dziekana WFz ds. ewaluacji jakości kształcenia w Instytucie Socjologii, członek Stałej Komisji Rektorskiej UJ ds. Jakości Kształcenia, założyciel i kierownik Pracowni analiz i badań jakościowych (CAQDAS TM LAB) i Pracowni Fokusowej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada długoletnie doświadczenie w realizacji badań ilościowych i jakościowych, moderowaniu grup dyskusyjnych (+450 FGI) i wywiadów pogłębionych (+250 IDI), analizie treści, modelowaniu danych z wykorzystaniem technik i algorytmów data mining/text mining oraz wspomaganej komputerowo analizie danych jakościowych (CAQDAS). Zrealizował ponad 80 projektów badawczych dla firm komercyjnych i instytucji publicznych z zakresu badań rynkowych i społecznych. Kierował kilkoma projektami z zakresu dialogu obywatelskiego. W latach 2003 – 2009 pracował jako starszy konsultant ds. analiz statystycznych i data mining oraz wykładowca w Centrum Szkoleniowym SPSS Polska (obecnie IBM Predictive Solutions). Współpracuje z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami jako konsultant ds. metodologii i analizy danych. Od 2008 roku jako Pełnomocnik Rektora wdraża rozwiązania systemowe z zakresu analizy danych, ewaluacji i badań sondażowych oraz zarządzania jakością kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania naukowe to m.in. kognitywistyka, komunikologia, socjologia wiedzy, edukacji, metody i techniki analizy danych w naukach społecznych, zastosowania mixed-methods design, informatyki (Caqdas, Data i Text Mining) i przetwarzania języka naturalnego (NLP) w badaniu procesów społecznych oraz analizie danych jakościowych (tekstowych i wizualnych).

Dr Wit  Hubert

Dr Wit Hubert

Socjolog. Badacz rynku i opinii, z kilkuletnim doświadczeniem pracy w agencji badawczej. Asystent w Instytucie Socjologii UJ. Jego główne zainteresowania naukowe krążą wokół problematyki społecznego wpływu nowych technologii informacyjnych oraz teorii kapitału społecznego. Publikował również w zakresie problematyki partycypacji społecznej i tematyki miejskości. W charakterze badawczym (specjalista, koordynator, konsultant) współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i społecznymi, m. in. z: Instytut Studio Strategicznych, Małopolski Instytut Kultury, Polska Zielona Sieć, Pracownia Obywatelska, Fundacja Otwarty Plan, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Swoje doświadczenie zdobywał kooperując z takimi firmami jak Grupa RMF, TNS Polska, NUTRICIA Polska. Prywatnie sympatyk ruchów miejskich, praktykujący entuzjasta narciarstwa wysokogórskiego. Lubi majsterkować.

Mateusz Lichoń

Mateusz Lichoń

socjolog i politolog, Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Programu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych ICPSR na Uniwersytecie w Michigan, Programu Liderów Europejskiego Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie w Maastricht, Programu Zrównoważonego Przywództwa dla Sektora Ochrony Zdrowia na Uniwersytecie Cambridge.

Posiada doświadczenie pracy przy – współfinansowanych przez Komisję Europejską – projektach dotyczących zwiększania efektywności ochrony zdrowia poprzez innowacyjne rozwiązania: EPP eHealth (rozwiązania z zakresu e-zdrowia), EcoQUIP (innowacyjne zamówienia) i RES Hospitals (odnawialne źródła energii). Jest doktorantem w Instytucie Socjologii  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz współpracownikiem czasopisma „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”.

Pracował w organizacjach międzynarodowych, w tym m.in. w Amerykańskim Instytucie Studiów Zagranicznych, European Health Management Association oraz Parlamencie Europejskim. Od 2011 współpracuje z COST Network poprzez udział w konferencjach, badaniach i szkoleniach przy różnych inicjatywach (m.in. COST Action IS0903 “Zwiększanie Roli Medycyny w Zarządzaniu Europejskimi Systemami Ochrony Zdrowia – Implikacje dla Wpływu, Innowacji i Głosu Użytkowników”, COST Action TD1405 „Europejska Sieć Wspólnej Oceny Połączonych Technologii Zdrowotnych”). Uczestniczył w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych.

Katarzyna Rabiej- Sienicka

Katarzyna Rabiej- Sienicka

socjolożka, doktorantka w Instytucie Socjologii UJ.

Specjalizuje się w socjologii organizacji oraz socjologii edukacji, obecnie prowadzi pionierskie badania nad rolą coworkingu w procesach zarządzania ryzykiem . stypendystka University of Crete. Autorka i koorydantorka badań dla Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego NETIA OFF CAMERA.

Realizowała badania dla Egurrola Dance Studio. Współtworzyła strategię kampanii społecznej dla Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem.  Współautorka badań „Ocena kompetencji studentów WSE im. Tischnera w Krakowie przez pracodawców”. W latach 2012-2013 Vice Prezes ds. HR w Neolution. W 2014 r. współpracowała z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia przy ewaluacji Budżetu Obywatelskiego w Krakowie. Wprowadzała na rynek Ogólnopolski Magazyn Studencki „Podaj Dalej” wydawany w nakładzie 65 000 egzemplarzy.  

Współwłaścicielka i dyrektorka ds. PR i rozwoju Krakowskiej Szkoły Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa w Krakowie. Dyplomowana instruktorka tańca sportowego AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Kamila Zarembska-Szatan

Kamila Zarembska-Szatan

socjolożka. Pracuje w dziale prasowym Urzędu Miasta Kraków. Doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Pedagogicznego. W pracy naukowej interesuje się socjologią wizualną, krytyczną analizą obrazu oraz socjologią sztuki i designu. Autorka wielu artykułów poświęconych  tematyce wizualnych aspektów polityk publicznych. Bada ikoniczne elementy kultur organizacji, ich znaczenie i funkcje. Pisze także o  historii fotoreportażu i jego roli w polityce społecznej. Ekspertka w dziedzinie dyskursów wizualnych, semiotyki i komunikacji ikonicznej. Stypendystka Programu Society- Environment-Technology  na North Western University w Chicago (Wydział Komunikacji i Mediów). Członkini International Visual Sociology Association. Swoje prace fotograficzne wystawiała  na Festiwalu Sztuki i Reportażu w Łodzi, Fujikina w Tokyo, PGS w Sopocie, w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.